Regulamin

Regulamin programu edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia”

I. Informacje ogólne

 1. Organizatorem programu edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia” jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza z siedzibą w Warszawie (00-704 Warszawa, ul. Gwintowa 3) zw. dalej Organizatorem.
 2. Program ma znak graficzny – logo, którego stosowanie jest określone w Księdze Znaku (do pobrania ze strony www.katyn-pamietam.pl). Przetwarzanie znaku graficznego wymaga każdorazowo zgody Organizatora programu.
 3. Program jest objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
 4. Program edukacyjny obejmuje:
  1. inicjowanie i odpowiadanie na potrzeby społeczności lokalnych na rzecz upamiętniania znanych z imienia i nazwiska Ofiar Zbrodni Katyńskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.
  2. sadzenie Dębów Pamięci z przypisanym do nich jednokrotnym Certyfikatem, którego oryginał przekazywany jest do instytucji upamiętniającej, natomiast duplikat (po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem) przeznaczony jest dla rodzin, osób spokrewnionych/bliskich Bohaterowi.
  3. prowadzenie portalu internetowego pn. www.katyn-pamietam.pl
  4. pomoc merytoryczną dotyczącą upamiętnianych osób, ich weryfikacja i akceptacja Organizatora
  5. gromadzenie, przetwarzanie i publikacja materiałów tekstowych, graficznych i słowno-muzycznych na portalu www.katyn-pamietam.pl
  6. realizację projektów towarzyszących poświęconych problematyce katyńskiej na rzecz upowszechniania i zachowania pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej.

 

II. Cele programu

 1. Celem głównym programu jest upamiętnienie znanych z imienia i nazwiska Ofiar Zbrodni Katyńskiej spoczywających na jednym z czterech Cmentarzy Wojennych (Katyń, Charków, Miednoje, Bykownia) poprzez posadzenie niemal 22 tysięcy imiennych Dębów Pamięci wraz z umieszczoną w bliskiej odległości od nich tablicą pamięci umożliwiającą identyfikację Bohatera, stanowiących razem Żywe Miejsce Pamięci.
  1. Osoby zaginione na obszarze północno-wschodnich województw II RP od 17 września 1939 do czerwca 1940 z tzw. „białoruskiej listy katyńskiej” będą upamiętniane poprzez publikację materiałów biograficznych (graficznych, tekstowych, słowno-muzycznych) na portalu internetowym www.katyn-pamietam.pl.
 2. Zadaniem programu jest również upowszechnianie wiedzy o zbrodni katyńskiej i jej Ofiarach, poprzez publikację materiałów tekstowych, graficznych i słowno-muzycznych na portalu internetowym www.katyn-pamietam.pl, współpracę z koordynatorami regionalnymi i środowiskami Rodzin Katyńskich na rzecz upamiętniania Bohaterów Katyńskich oraz realizację różnych projektów poświęconych problematyce katyńskiej.
 3. Realizacja programu ma na celu integrację środowisk edukacyjnych, samorządowych, społeczności lokalnych do wspólnych działań rozwijając jednocześnie umiejętność twórczego myślenia i indywidualnej interpretacji zjawisk mających miejsce w dziejach naszego narodu i historii Europy.
 4. Zamierzeniem Organizatora programu jest także dbałość o przekaz pamięci z pokolenia na pokolenie, poprzez podejmowanie systematycznych działań edukacyjnych w ścisłej współpracy z kuratoriami oświaty, dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych w Polsce i poza jej granicami.

 

III. Zasady uczestnictwa w programie

 1. Deklaracją uczestnictwa w programie edukacyjnym jest wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do programu (on-line lub do pobrania ze strony www.katyn-pamietam.pl) przesłany w formie elektronicznej i/lub papierowej pod adresem: 

  parafiada@parafiada.pl / malgorzata.wlodarczyk@parafiada.pl

  i/lub

  Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza 00-704 Warszawa, ul. Gwintowa 3
 2. Zgłoszenia do programu dokonuje instytucja/organizacja (instytucje państwowe i samorządowe, w tym placówki kultury, sportu, biblioteki, placówki oświatowe i oświatowo-wychowawcze, jednostki służb mundurowych, jednostki kultu religijnego, organizacje pozarządowe) zw. dalej Partnerem we współpracy z koordynatorem regionalnym/lokalnym.
 3. Na podstawie formularza zgłoszenia do programu następuje weryfikacja wskazanego Bohatera, a po akceptacji zostaje wygenerowany niepowtarzalny numer Certyfikatu przypisany jednemu Dębowi upamiętniającemu Bohatera. Oryginalny dokument Certyfikatu przesyłany jest pod adresem wskazanym w formularzu zgłoszenia do programu.
 4. Partner ma prawo do stosowania znaku graficznego – loga Programu, zgodnie z Księgą Znaku i dla celów promocji uroczystości i programu edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia”.
 5. Instytucja uczestnicząca w programie pozyskuje zgodę lokalnych władz/instytucji na lokalizację Żywego Miejsca Pamięci, samodzielnie pozyskuje sadzonkę dębu, na własny koszt przygotowuje tablicę pamięci informującą o Bohaterze, któremu poświęcony jest Dąb Pamięci oraz organizuje uroczystość sadzenia Dębu i odkrycia tablicy pamięci angażując możliwie różne środowiska z własnej społeczności lokalnej. Informację o planowanej uroczystości przekazuje Organizatorowi programu.
 6. Tablica pamięci umieszczona nieopodal Dębu może mieć dowolną formę i zawierać różne treści, ale konieczne jest zamieszczenie następujących informacji: imię i nazwisko Bohatera, imię ojca Bohatera, data i miejsce urodzenia, miejsce śmierci/spoczynku, logo programu edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia” oraz numer Certyfikatu.
 7. W ciągu 30 dni od uroczystości sadzenia Dębu Pamięci Partner przekazuje Organizatorowi Raport z uroczystości (materiały tekstowe, dokumentację fotograficzną/filmową, skany informacji prasowych) oraz Dokumentację biograficzną dotyczącą upamiętnionego Bohatera (do wypełnienia on-line albo do pobrania ze strony www.katyn-pamietam.pl, wypełnienia i przesłania drogą pocztową)
 8. Uczestnicy programu zobowiązują się do opieki nad Żywym Miejscem Pamięci oraz upowszechniania idei sadzenia Dębów Pamięci dla Ofiar Zbrodni Katyńskiej
 9. Nieodłącznym elementem uczestnictwa w programie jest pozyskanie, zgromadzenie i przekazanie Organizatorowi możliwie pełnej dokumentacji życia i działalności upamiętnionego Bohatera w plikach elektronicznych/lub wersji drukowanej. Zgromadzona dokumentacja dotycząca Bohatera zostanie opublikowana na portalu: www.katyn-pamietam.pl.
 10. Dla celów realizacji programu niezbędne jest wyrażenie stosownych zgód w przesyłanych formularzach tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem oraz wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie materiałów tekstowych, graficznych, słowno-muzycznych  dla celów realizacji i promocji programu oraz potwierdzenie zaznajomienia się z zapisami niniejszego regulaminu.
 11. Administratorem danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem (DZ.U.z1997 nr 133, poz.883 z póź.zm., RODO 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza z siedzibą w Warszawie, ul. Gwintowa 3, 00-704, NIP: 521-29-41-833, KRS 000124134, nr telefonu 22 651 07 01. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres  ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres parafiada@parafiada.pl.

 

IV. Postanowienia końcowe

 1.  Za bezpośrednią realizację programu odpowiada koordynator programu przy współpracy z koordynatorami regionalnymi/lokalnymi (dane kontaktowe dostępne na stronie www.katyn-pamietam.pl).
 2. W sprawach szczególnych decyzje podejmuje Zarząd Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza – Organizator programu.
 3. W sprawach nie objętych Regulaminem mają zastosowanie ogólne przepisy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie Parafiada zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu ze względu na nieprzewidziane okoliczności pojawiające się podczas realizacji programu.

The Regulations of the "Katyn... preserving it’s memory" educational program.

 

I. General information

 1. The organizer of the educational program "Katyń... preserving it’s memory" is the Stowarzyszenie Parafiada im. św.Józefa Kalasancjusza, based in Warsaw (00-704 Warsaw, 3 Gwintowa St), hereinafter referred to as the Organizer.
 2. The Program has a graphic mark - a logo, the use of which is specified in the Logo Book (to be downloaded from www.katyn-pamietam.pl). Any processing of the logo requires the consent of the Organiser.
 3. The Program is under the Honorary Patronage of the President of the Republic of Poland, Andrzej Duda.
 4. The educational program includes:
  1. initiating and responding to the needs of local communities for the commemoration of Victims of the Katyn Massacre known by name and surname on the territory of the Republic of Poland and abroad.
  2. planting of Oaks of Remembrance with a one-time Certificate attached to them, the original of which is given to the commemorating institution, while the duplicate (upon prior agreement with the Organizer) is intended for the families, relatives/ relatives of the Hero.
  3. maintenance of the www.katyn-pamietam.pl website
  4. substantive assistance concerning the commemorated persons, their verification and acceptance by the Organiser
  5. collection, processing and publication of text, graphic, verbal and musical materials on the portal www.katyn-pamietam.pl
  6. implementation of accompanying projects devoted to the issues of Katyn for the dissemination and preservation of the memory of the Victims of the Katyn Massacre.

 

II. Aims of the programme

 1. The main goal of the program is to commemorate the Victims of the Katyn Massacre known by name and buried in one of the four War Cemeteries (Katyn, Kharkiv, Miednoje, Bykivnia) by planting nearly 22 thousand named Oaks of Memory together with a memorial plaque in close proximity to them, allowing the identification of the Hero.
 2. Persons missing in the area of north-eastern provinces of the Second Republic of Poland from September 17, 1939 to June 1940 from the so called "Belarusian Katyn list" will be commemorated through publication of biographical materials (graphic, text, word and music) on the Internet portal www.katyn-pamietam.pl.
 3. The aim of the program is also to disseminate knowledge about the Katyn massacre and its Victims through publication of text, graphic and audio-music materials on the web portal www.katyn-pamietam.pl, cooperation with regional coordinators and communities of Katyn Families for commemoration of Katyn Heroes and implementation of various projects devoted to Katyn issues.
 4. Realization of the program aims at integration of educational environments, local self-governments, local communities for common activities while developing skills of creative thinking and individual interpretation of phenomena taking place in the history of our nation and Europe.
 5. It is also the intention of the organizer of the program to ensure the transmission of memory from generation to generation by undertaking systematic educational activities in close cooperation with school superintendents, principals and teachers of educational institutions in Poland and abroad.

 

III. Rules of participation in the program

 1. The declaration of participation in the educational program is a completed and signed program application form (on-line or downloadable from www.katyn-pamietam.pl) sent electronically and/or in paper form to:

  parafiada@parafiada.pl / malgorzata.wlodarczyk@parafiada.pl

  and/or

  the Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza 00-704 Warsaw, 3 Gwintowa St. 2.
   
 2. Application to the program is made by the institution/organization (state and local government institutions, including cultural, sports, libraries, educational and upbringing facilities, uniformed services units, religious cult units, non-governmental organizations) hereinafter referred to as Partner in cooperation with the regional/local coordinator
 3. On the basis of the application form to the program, the designated Hero is verified, and upon acceptance, a unique Certificate number is generated, assigned to one Oak commemorating the Hero. The original Certificate document is sent to the address indicated on the program application form.
 4. Partner has the right to use the graphic symbol - the logo of the Program, in accordance with the Logo Book and for the purpose of promoting the ceremony and the educational program "Katyń... save from oblivion".
 5. An institution participating in the program shall obtain the consent of the local authorities/institutions for the location of the Living Memorial, acquire an oak seedling on its own, prepare at its own expense a memorial plaque informing about the Hero to whom the Oak of Remembrance is dedicated, and organize the ceremony of planting the Oak and unveiling of the memorial plaque, involving possibly various circles from its own local community. The information about the planned ceremony is provided to the Program Organizer.
 6. The plaque of remembrance placed near the Oak can have any form and content, but it is necessary to include the following information: the name and surname of the Hero, name of the Hero's father, date and place of birth, place of death/rest, logo of the educational program "Katyń... save from oblivion" and the number of the Certificate.
 7. Within 30 days from the ceremony of planting the Oak of Remembrance the Partner shall submit to the Organizer a report of the ceremony (text materials, photo/film documentation, scans of press releases) and Biographical documentation about the commemorated Hero (to be filled out on-line or downloaded from www.katyn-pamietam.pl, filled out and sent by mail)
 8. Participants of the program shall take care of the Living Memorial and dissemination of the idea of planting Oaks of Remembrance for the Victims of the Katyn Massacre
 9. An integral part of participation in the program is to obtain, collect, and submit to the Organizer as complete documentation of the life and work of the commemorated Hero as possible, in electronic files and/or printed versions. The collected documentation about the Hero will be published on the website: www.katyn-pamietam.pl.
 10. For the purposes of implementing the program, it is necessary to express the relevant consent in the submitted forms, i.e. consent to the processing of personal data in accordance with applicable law and consent to the collection, processing and publication of text, graphic, spoken-word and musical materials for the purposes of implementing and promoting the program, and to confirm familiarity with the provisions of these Rules.
 11. The administrator of personal data, in accordance with applicable law (DZ.U.z1997 nr 133, poz.883 z póź.zm, RODO 2016/679 of 27 April 2016) is the Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, with its registered office in Warsaw, 3 Gwintowa Street, 00-704, NIP: 521-29-41-833, KRS 000124134, telephone number 22 651 07 01. The Administrator can be contacted by mail, delivered to 3 Gwintowa Street, 00-704 Warsaw or by e-mail to parafiada@parafiada.pl.

 

IV. Final provisions

 1. The 1st Program Coordinator is responsible for direct implementation of the program in cooperation with regional/local coordinators (contact details are available on www.katyn-pamietam.pl). 2nd Program Coordinator is responsible for special decisions.
 2. In special cases decisions are made by the Board of the St. Joseph Calassantius Parish Association - the organizer of the program.
 3. In matters not covered by the Rules and Regulations shall apply to general rules applicable in the Republic of Poland.
 4. The Parafiada Association reserves the right to change the Regulations due to unforeseen circumstances arising during the implementation of the program.

 Регамент образоватеьной программы «Катынь... спасти от забвения»

 

I. Общая информация

 1. Организатором образовательной программы «Катынь ... спасти от забвения»  является Общество Парафиада им. св. Иосифа Каласанса, имеющее юридический адрес: 00-704 Варшава, ул. Гвинтова 3; далее - Организатор.
 2. Программа имеет графический знак - логотип, правила использования которого описаны в Логобуке (загружается с сайта www.katyn-pamietam.pl.). Обработка логотипа каждый раз требует согласия Организатора.
 3. Программа реализуется под почетным патронатом президента Республики Польша Анджея Дуды.
 4. Образовательная программа включает:
  1. Реагирование на потребности локальных организаций в Польше и за ее пределами, участвующих в увековечении памяти известных поименно жертв Катынского преступления,а также инициирование подобного рода деятельности.
  2. посадку Дубов Памяти и закрепление за каждым из них разового сертификата, оригинал которого передается в организацию, которая провела мероприятие, а дубликат (по предварительной договоренности с Организатором) предназначается для родственников и близких Героя.
  3. ведение интернет-портала  www.katyn-pamietam.pl.
  4. Предметную помощь в деле увековечиния памяти катынских жертв, верификацию информации о них и ее акцептацию Организатором.
  5.  сбор, обработку и публикацию текстовых, графических, поэтических и музыкальных материалов катынской тематики на сайте www.katyn-pamietam.pl.
  6. реализацию сопутствующих проектов, способствующих распространению и сохранению памяти о жертвах Катынского преступения.

 

II. Цели Программы

 1. Основная цель программы - почтить память известных поименно жертв Катынского преступения, покоящихся на одном из четырех Польских Военных Кладбищ (в Катыни, в Харькове, в Медном, в Быковне), посадив с этой целью около 22 000 именных Дубов Памяти и установив в непосредственной близости от каждого из них ​​мемориальную доску с изображением Героя, что вместе составит Живой Мемориал.
  1. память о лицах, пропавшиъ без вести в северо-восточных провинциях Второй Польской Республики в период с 17 сентября 1939 г. по июнь 1940 г., из так называемого «Белорусского Катынского списка» будут публиковаться биографические материалы (графические, текстовые, поэтические, музыкальные) на сайте www.katyn-pamietam.pl.
 2. В задачи Программы входит также  распространение информации о Катынском преступлении и его жертвах путем публикации текстовых, графических, поэтических и музыкальных материалов на сайте www.katyn-pamietam.pl. , а также сотрудничество с региональными координаторами и организациями Федерации Катынские Семьи в реализации различных проектов, посвященных катынской проблематике.
 3. Программа способствует интеграции действий образовательных учреждений, органов местного самоуправления и местной общественности, направленных на развитие творческого мышления молодежи и воспитание способности самостоятеьно интерпретировать явления, происходящие в истории нашей страны и в истории Европы.
 4. Учитывая важность сохранения живой исторической памяти, передаваемой от покоения к поколению, Организатор намерен  систематически проводить соответствующие этой цели мероприятия в тесном сотрудничестве со школьными советами и педагогическими коллективами образовательных и воспитатеьно-образовательных учреждений в Польше и за рубежом.

 

III.Основные правила участия в программе

 1. Декларация об участии в образовательной программе представляет собой заполненный и подписанный формуляр (онлайн или загружаемый с веб-сайта www.katyn-pamietam.pl.), отправленный в электронном и / или бумажном виде по следующему адресу:

  parafiada@parafiada.pl / malgorzata.wlodarczyk@parafiada.pl

   и/или

  Общество Парафиада им. св. Иосифа Каласанса00-704 Варшава, ул. Гвинтова 3

 2. аявки на участие в программе подают учреждения / организации (государственные учреждения и учреждения местного самоуправления, культурные и спортивные учреждения, библиотеки, образовательные и воспитательно-образовательные учреждения, подразделения силовых структур, религиозные организации, неправительственные организации и т.п.), именуемые далее Партнер, совместно с региональным / местным координатором
 3. Данные о Герое, поданные в заявке, проходят верификацию. После утверждения создается уникальный номер, который закрепляется за Дубом Памяти, посаженном в честь данного Героя. Оригинал Сертификата с этим номером отправляется по адресу, указанному в заявке на участие в программе.
 4. Партнер имеет право использовать графический символ - логотип Программы в соответствии с правилами, зафиксированными в Логобуке, в целях презентации мероприятия и образовательной программы «Катынь ... спасти от забвения».
 5. Организация, участвующая в программе, должна получить согласие местных властей на размещение Живого Мемориала, самостоятельно приобрести саженец дуба, изготовить за свой счет мемориальную доску и организовать церемонию посадки дуба и открытия мемориальной доски с участием как можно большего числа представителей местных организаций и общественности. Информация о планируемой церемонии предоставляется Организатору программы.
 6. Мемориальная доска, установленная возле Дуба, может иметь любую форму и содержать различное сведения, но при этом необходимо указать следующую информацию: имя и фамилию Героя, имя отца Героя, дату и место рождения, место упокоения, логотип образовательной программы «Катынь ... спаси от забывчивости» и номер Сертификата.
 7. В течение 30 дней с момента посадки Дуба Памяти Партнер предоставляет Организатору отчет о церемонии (текстовые материалы, фото- и кинодокументацию, сканы пресс-релизов) и документацию биографических данных Героя, в честь которого создан Живой Мемориал (заполняется онлайн или загружается с сайта www.katyn-pamietam.pl. и отправляется по почте)
 8. Участники программы обязуются заботиться о Живом Мемориале и продвигать идею посадки Дубов Памяти в честь жертв Катынского преступления.
 9. Неотъемлемым элементом участия в программе является поиск, сбор и предоставление Организатору максимально полной информации о жизни и деятельности Героя в электронных файлах  или в печатной версии. Собранная информация о Герое будет размещена на сайте: www.katyn-pamietam.pl.
 10. Для реализации программы в присланных формулярах  необходимо выразить согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством, согласие на сбор, обработку и публикацию текстов, графики и музыкальных материалов, а также подтверждение ознакомления с положениями настоящего регламента.
 11. Администратором персональных данных в соответствии с действующим законодательством (Dziennik Ustaw от 1997 г. № 133, пункт 883 с поправками, GDPR 2016/679 от 27 апреля 2016 г.) является  Общество Парафиада им. св. Иосифа Каласана с местонахождением в Варшаве, ул. Гвинтова 3, 00-704, NIP: 521-29-41-833, KRS 000124134, телефон 22 651 07 01.  С Администратором  можно связаться в письменной форме, обычной почтой по адресу: ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa, или по электронной почте на следующий адрес  parafiada@parafiada.pl.

 

4. Заключительные положения

 1. За непосредственную реализацию программы отвечает Координатор в сотрудничестве с региональными / местными координаторами (контактные данные доступны на сайте www.katyn-pamietam.pl).
 2. По особым вопросам решения принимает Правление Общества Парафиада им. св. Иосифа Каласана - Организатор программы.
 3. В вопросах, не предусмотренных данным Регламентом, применяются общие правила, действующие на территории Республики Польша.
 4. Общество Парафиада оставляет за собой право вносить изменения в Регламент в случае непредвиденных обстоятельств, возникших в ходе реализации программы