ZWYCZAJNA SŁUŻBA - mój Bohater Katyński

ZWYCZAJNA SŁUŻBA - mój Bohater Katyński

Start: 2018-05-01
Koniec: 2018-11-15

Ogólnopolski konkurs dla młodzieży na krótką formę graficzną (komiks) poświęconą wybranemu Bohaterowi Zbrodni Katyńskiej

 

Podtrzymywanie pamięci o Zbrodni KatyńskiejKomiks pozwoli za pomocą rysunku i kilku słów przypomnieć  Tych,  którzy reprezentując różne społeczności lokalne - swoje Małe Ojczyzny stanowili o ich bogactwie, rozwoju, byli autorytetami w swoich środowiskach, oddali życie za swoich bliskich i Ojczyznę. Stworzenie scenariusza, a później ujęcie tego w krótkiej formie graficznej uświadomi znaczenie Bohaterów zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze i Bykowni w 1940 roku - nauczycieli, lekarzy, farmaceutów, urzędników samorządowych, bankowych, duchowieństwa, wojskowych wszelkich służb, policjantów, służb więziennych i straży granicznej - konkretnych osób, które swoim życiem i działalnością przyczyniały się do rozwoju i funkcjonowania życia społecznego  i gospodarczego Polski w czasie walki o Niepodległość Ojczyzny i po jej Odzyskaniu.

Dla niemal 22 000 osób to była ZWYCZAJNA SŁUŻBA... Ojczyźnie.

Dzisiaj to już HISTORIA konkretnych ludzi, która tworzy HISTORIĘ POLSKI!

 

Projekt „Zwyczajna służba… - HISTORIA w krótkiej formie graficznej” jest dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

               REGULAMIN                     

  

Zwyczajna służba… - Mój Bohater Katyński

Ogólnopolski konkurs dla młodzieży

na krótką formę komiksową poświęconą wybranemu Bohaterowi Zbrodni Katyńskiej

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.Organizatorem ogólnopolskiego konkursu na krótką formę komiksową pn. „Zwyczajna służba…- Mój Bohater Katyński” jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie (ul. Gwintowa 3, 00 -704 Warszawa).

Współorganizator: Muzeum Katyńskie – Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Zwyczajna służba… - HISTORIA w krótkiej formie graficznej” dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. 

3. Wszystkie informacje dotyczące zasad organizacji Konkursu, jego Regulaminu, składu Jury dostępne są na stronach internetowych www.parafiada.pl i www.katyn-pamietam.pl .

4. Koordynator działań konkursowych:

Małgorzata Włodarczyk – malgorzata.wlodarczyk@parafiada.pl , tel. 728 820 602

 

II. CELE KONKURSU

1. Upowszechnianie wiedzy o Zbrodni Katyńskiej oraz jej Ofiarach w dostępny i atrakcyjny sposób dla młodego twórcy i odbiorcy.

2. Przywracanie pamięci o Ofiarach Zbrodni w Katyniu, Charkowie, Twerze, Bykowni poprzez scenariusze oparte na losie jednego, wybranego Bohatera.  

3. Podniesienie kompetencji kulturowych i umiejętności plastycznych w dziedzinie sztuki komiksu wśród młodzieży w wieku 13-18 lat.

2. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez upamiętnianie i poszerzanie wiedzy o Zbrodni Katyńskiej.

3. Prezentacja dorobku młodzieży w dziedzinie sztuki komiksu.

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Temat konkursu: Zwyczajna służba… - Mój Bohater Katyński /dozwolone jest uzupełnienie tematu o imię i nazwisko Bohatera, na którego losach oparty jest scenariusz komiksu/.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów wszelkiego rodzaju szkół oraz placówek kulturalno-oświatowych nazywanych dalej „uczestnikami konkursu” urodzonych w latach 2000 – 2005.

3. Pod pojęciem „uczestnik konkursu” organizator rozumie zarówno jedną osobę odpowiadającą za scenariusz i rysunki, jak i duet lub większą grupę twórców. Jeden rysownik/scenarzysta może być członkiem wielu różnych duetów/grup twórców.

4. Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową, stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości od 2 do 5 plansz. Technika dowolna.

5. Plansze wyłącznie w pionowym formacie A3(297 x 420 mm) powinny na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony oraz dane autora(ów): imiona, nazwiska oraz funkcje (rysownik, scenarzysta, itp.),wiek (rok urodzenia), numer klasy oraz adres szkoły lub instytucji opiekującej się pracą. Plansze mogą być opatrzone nazwiskami autorów wyłącznie na odwrocie.

6. Dla zapewnienia odpowiedniej czytelności organizatorzy zalecają, aby w tekście wstawianym w dymki komiksu stosowane było pismo drukowane.

7. Nadesłane prace rozpatrywane będą przez Jury w 2 kategoriach wiekowych:

            Kategoria I – młodzież urodzona w latach 2003 - 2005

            Kategoria II – młodzież urodzona w latach 2000 – 2002,

Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane i nagrodzone w innych konkursach plastycznych/komiksu oraz nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.

8. Prace powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub nieterminowe zgłoszenia do konkursu.

9. Przesyłka z pracą musi zawierać czytelnie wypełnione i podpisane dla każdego z autorów Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, dostępne na stronie www.parafiada.pl.

10. Prace należy przesyłać pod adresem organizatora:

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza

Ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa.

z dopiskiem "Zwyczajna służba" lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora:

Ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa z dniem 19 października 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

11. Koszt transportu (przesyłki) prac konkursowych do Organizatora pokrywa uczestnik konkursu (autor/szkoła). Organizator nie odpowiada za zniszczenie (uszkodzenie) prac powstałe podczas ich transportu do siedziby Organizatora.

 

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac konkursowych spełniających warunki określone regulaminem wraz z czytelnie i kompletnie wypełnionym Oświadczeniem na adres Organizatora (drogą pocztową – patrz: pkt III/10).

2. Prace na konkurs mogą zgłaszać:

a) szkoły wszelkiego typu i rodzaju, za pośrednictwem wychowawcy/nauczyciela

b) placówki kulturalno – oświatowe, za pośrednictwem instruktora artystycznego

c) autorzy prac indywidualnie za zgodą osoby pełnoletniej: rodzica/opiekuna prawnego

W takim przypadku Oświadczenie podpisuje właściwy dorosły opiekun (np. rodzic/opiekun prawny) oraz uczestnik konkursu.

3. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie zagraża ona, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w niniejszym konkursie. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.

4. Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

5. W ocenie prac Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

a) zgodność z regulaminem konkursu

b) zgodność z tematyką konkursu

c) poziom artystyczny prac,

d) jakość wykonania,

e) oryginalność pracy,

6. Informacje dotyczące oceny prac przez Komisję Konkursową zostaną zawarte w protokole, opublikowanym na stronie internetowej www.parafiada.pl do dnia 31.10.2018 r.

7. W każdej kategorii wiekowej Komisja Konkursowa przyzna nagrody oraz wyróżnienia.

W zależności od poziomu artystycznego nadesłanych prac konkursowych Komisja Konkursowa może zdecydować o nieprzyznaniu I, II lub III nagrody albo o przyznaniu nagród równorzędnych. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

8. Nagrodami w konkursie są atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum Katyńskim w Warszawie oraz zostaną opublikowane w katalogu pokonkursowym i na stronie internetowej Organizatora.

9. Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną o tym fakcie poinformowane drogą elektroniczną i telefonicznie oraz zaproszone do udziału w uroczystym rozdaniu nagród i wernisażu wystawy komiksu w dn. 17.11.2018 r. w Muzeum Katyńskim – Oddziale Martyrologicznym Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

10. Organizator przetwarzać będzie dane osobowe autorów prac konkursowych w celu przeprowadzenia i promocji konkursu oraz działalności statutowej Organizatora, a także                   w celu realizacji osobistych praw autorskich do prezentowanych prac konkursowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych autorzy prac konkursowych składają na Oświadczeniu.

11. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich majątkowych na organizatora do wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).

 

V. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania wybranych prac w antologii komiksowej, materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie, jako formy promocji autora, komiksu, konkursu oraz organizatorów. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie dla autorów.

2. Decyzje Jury są nieodwołalne oraz niezaskarżalne.

3. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora i jury konkursowego.

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. O zmianach regulaminu Organizator powiadomi niezwłocznie na stronie internetowej www.parafiada.pl.

5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Projekt „Zwyczajna służba… - HISTORIA w krótkiej formie graficznej” jest dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”

                                                                      


PROTOKÓŁ

Oceny prac Ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży

na krótką formę komiksową poświęconą wybranemu Bohaterowi Zbrodni Katyńskiej

„Zwyczajna służba… - Mój Bohater Katyński”

 

W dniu 27.10.2018 r. Jury w składzie: przewodniczący – Maciej Pałka i Robert Popielecki oraz członkowie komisji: Justyna Czerniakowska, Aleksandra Kot, Sławomir Frątczak
i O. Jacek Wolan SchP  dokonało oceny komiksów zgłoszonych do udziału w ogólnopolskim konkursie na krótką formę komiksową pt. „Zwyczajna służba…” 
i postanowiło przyznać nagrody następującym uczestnikom:

Kategoria 2003 – 2005

I miejsce - Anna Kusyk - rysownik i scenarzysta za pracę: „Zwyczajna służba generała Mieczysława Smorawińskiego - Mój Bohater Katyński”

II miejsce - Natalia Znaniecka - rysownik i scenarzysta za pracę: „Zwyczajna służba - Mój Bohater Katyński - asp. PP Franciszek Kużajski”

III miejsce - Amelia Wojda - rysownik i scenarzysta za pracę: „Mój Bohater - Michał Burakowski”

Kategoria 2000 – 2002

I miejsce - grupa WSPOMNIENIE [Jakub Stachowski – scenarzysta, Kamila Treder – rysownik] za pracę: „Nieznane historie Katynia - por. Janina Lewandowska”

 

Jury podkreśla wysoki poziom artystyczny nadesłanych prac. Wybrane prace zostaną opublikowane w Antologii komiksu oraz zaprezentowane na pokonkursowej wystawie
w Muzeum Katyńskim.

Cieszy fakt, że wśród uczestników przeważają młodzi artyści z mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich.

Organizatorzy konkursu wyrażają wdzięczność Muzeum Katyńskiemu za współpracę i możliwość zorganizowania wernisażu oraz pokonkursowej wystawy w swojej siedzibie. 

Jury pragnie podziękować Muzeum Historii Polski w Warszawie za dofinansowanie ogólnopolskiego konkursu komiksu w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

 

PRZEWODNICZĄCY:                                                        CZŁONKOWIE: 

Maciej Pałka                                                                          Justyna Czerniakowska

Robert Popielecki                                                                  Aleksandra Kot

                                                                                              Sławomir Frątczak

                                                                                              O. Jacek Wolan SchP


Galeria

(kliknij miniaturkę, aby zobaczyć powiększenie)