Pamięć dla przyszłości - I Ogólnopolska Konferencja Młodych Historyków

Pamięć dla przyszłości - I Ogólnopolska Konferencja Młodych Historyków

Start: 2020-08-21
Koniec: 2020-10-31

 „Pamięć dla przyszłości” to tytuł ogólnopolskiej Konferencji Młodych Historyków (13-18 lat), w której będą uczestniczyć laureaci konkursu historycznego dla młodzieży na referat lub prezentację multimedialną podejmujące problematykę katyńską. Uczniowie będą mogli pisać pracę konkursową w jednej z  5 kategorii tematycznych:  

I.  Śledztwo historyczne na przykładzie wybranego Bohatera Katyńskiego;

II. Dokument i fabuła – film w służbie popularyzacji wiedzy o Zbrodni Katyńskiej;

III. Dęby Pamięci – jak czcimy upamiętnionych Bohaterów w mojej małej ojczyźnie;

IV. Wartości a przemoc w rzeczywistości obozów specjalnych;

V.  Zbrodnia Katyńska w propagandzie.

 

Konkurs i konferencja przyczynią się do popularyzacji wiedzy na temat Zbrodni Katyńskiej i jej Ofiar poprzez poznawanie historii Zbrodni, kontekstów i interpretacji, życia konkretnych osób zamordowanych na Wschodzie w 1940 r. , rozwijanie fascynacji historią Polski XX wieku.

Pozwolą młodzieży pasjonującej się historią pochwalić się umiejętnością pisania referatów/prezentacji oraz konstruowania wypowiedzi publicznych.

 

Niech będą też pretekstem dla nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowawców do poszerzania zakresu wiedzy dotyczącej Zbrodni Katyńskiej i jej Ofiar  wynikającego z podstawy programowej w edukacji szkolnej.

Prace konkursowe oceniać będzie jury złożone z uznanych ekspertów – historyków, a autorzy najlepszych referatów lub prezentacji multimedialnych będą mieli okazję uczestniczyć w Konferencji , przedstawiając publicznie swoje przemyślenia. Najlepsze prace zostaną również opublikowane zarówno w folderze pokonferencyjnym jak i w formie elektronicznej. Laureaci otrzymają również atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Projekt dofinansowany ze środków Centrium Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Ramach IX Otwartego Konkursu.

Jury Ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży „pamięć dla przyszłości” w 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej:

Dr Ewa Kowalska – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej – Biura Poszukiwań i Identyfikacji, historyk

Sławomir Frątczak – kierownik Muzeum Katyńskiego Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, historyk

Dr Maciej Wyrwa – pracownik Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, historyk

Dr Grzegorz Łeszczyński – pracownik Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, historyk

Małgorzata Jędruch-Włodarczyk – pracownik Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, koordynator programu edukacyjnego „Katyń… Ocalić od zapomnienia”, historyk, muzykolog, dziennikarz

 

PAMIĘĆ DLA PRZYSZŁOŚCI – W 80 ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ…

KONKURS HISTORYCZNY DLA MŁODZIEŻY

 

REGULAMIN

 

I. Informacja ogólna dotycząca organizacji konkursu historycznego „Pamięć dla przyszłości”

1.Organizatorem konkursu historycznego dla młodzieży „Pamięć dla przyszłości – w 80 rocznicę Zbrodni Katyńskiej” jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie (ul. Gwintowa 3, 00 -704 Warszawa).

2. Projekt edukacji historycznej dla młodzieży w formie konkursu historycznego zakończonego Konferencją Młodych Historyków pn. „Pamięć dla przyszłości” jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach IX Otwartego Konkursu.

3. Wszystkie informacje dotyczące zasad organizacji Konkursu, jego Regulaminu, składu Jury dostępne są na stronach internetowych www.katyn-pamietam.pl/pamiecdlaprzyszlosci
i www.parafiada.pl    

4. Partnerami Organizatora w organizacji i promocji konkursu są Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Muzeum Katyńskie – Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego.

 

II. Cele konkursu historycznego

1. Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy dotyczącej Zbrodni Katyńskiej i jej Ofiar poprzez poznawanie historii zbrodni, kontekstów i interpretacji, a także życia konkretnych osób zamordowanych przez NKWD w 1940 roku w 80 Rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

2. Rozwijanie zainteresowania historią Polski XX wieku i nabywanie umiejętności pisania referatów/prezentacji oraz konstruowania wypowiedzi publicznych wśród młodzieży w wieku 13-18 lat.

3. Podnoszenie poziomu dojrzałości intelektualnej młodzieży i kształtowanie postaw patriotycznych poprzez aktywne wpajanie szacunku dla własnego dziedzictwa kulturowego.

 

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 13 – 18 lat zamieszkałej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konkurs jest jednoetapowy przeznaczony dla osób indywidualnych albo zespołów badawczych liczących maksymalnie 3 osoby uczęszczających do wszelkiego typu placówek edukacyjnych lub oświatowo-wychowawczych.

3. Ocenie podlegają prace w formie referatu albo prezentacji multimedialnej na jeden, wybrany temat spośród 5 kategorii tematycznych:

1/ Śledztwo historyczne na przykładzie wybranego Bohatera Katyńskiego;

2/ Dokument i fabuła – film w służbie popularyzacji wiedzy o Zbrodni Katyńskiej;

3/ Dęby Pamięci – jak czcimy upamiętnionych Bohaterów w mojej małej ojczyźnie;

4/ Wartości a przemoc w rzeczywistości obozów specjalnych;

5/ Zbrodnia Katyńska w propagandzie.

4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach historycznych.

5. Jeden autor albo zespół badawczy może przedstawić jedną pracę.

6. Oceny nadesłanych prac dokonuje niezależne Jury, powołane przez Organizatora Konkursu. Skład Jury zostanie opublikowany na stronie www.katyn-pamietam.pl/pamiecdlaprzyszlosci.          

7. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na jej publikację na stronie internetowej www.katyn-pamietam.pl/pamiecdlaprzyszlosci oraz w folderze konferencyjnym, stanowiącym podsumowanie realizacji Konkursu oraz dla potrzeb jego promocji.      

 

IV. ZASADY, TERMINY I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

1. Kompletna dokumentacja konkursowa zawiera formularz zgłoszenia do konkursu (pkt IV.2) i pracę konkursową opatrzoną metryczką pracy (pkt IV.3.b).

2. Formularz zgłoszenia uczestnika / zespołu badawczego jest opublikowany na stronie konkursu: www.katyn-pamietam.pl/pamiecdlaprzyszlosci.

Wypełniony formularz przesyła nauczyciel / wychowawca albo rodzic/opiekun prawny.  Niezbędnym warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest zaznaczenie zapoznania się z Regulaminem Konkursu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji niniejszego Konkursu.

3. a/ Praca konkursowa w formie referatu (maks. 3 strony A4, czcionka 12, odstęp pomiędzy wierszami – 1 albo maks. 6000 znaków) albo prezentacji multimedialnej (maks. czas trwania prezentacji wraz z wszelkiego rodzaju materiałami multimedialnymi – 10 minut) na jeden, wybrany temat spośród 5 kategorii tematycznych zgodnie z pkt III.3 niniejszego Regulaminu.

b/ metryczka pracy powinna zawierać następujące informacje:

 
 

1. Kategoria tematyczna (zgodnie z regulaminem konkursu)………………………

2. Tytuł referatu/prezentacji multimedialnej……………………………………………

3. Imię i nazwisko autora albo imiona i nazwiska zespołu badawczego………………

4. Dane kontaktowe do autora/ów pracy konkursowej…………………………………

5. Nazwa i adres szkoły…………………………………………………………………

6. Nazwisko nauczyciela/wychowawcy oraz e-mail i dane kontaktowe nauczyciela lub opiekuna/rodzica zgłaszającego ucznia/ów do Konkursu……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kompletną dokumentację konkursową należy przesłać w wersji elektronicznej w terminie do dnia 07 października 2020 na adres: malgorzata.wlodarczyk@parafiada.pl

5. Werdykt Jury zostanie opublikowany nie później niż 14 paździenika 2020r. na stronie internetowej Konkursu: www.katyn-pamietam.pl/pamiecdlaprzyszlosci.

 

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY

1. Kryteria oceny prac:

• zgodność pracy konkursowej z wybraną kategorią tematyczną,

• umiejętność korzystania ze źródeł i wskazanie bibliografii,

• przemyślana konstrukcja pracy,

• krytyczne spojrzenie na problematykę katyńską,

• jasność i precyzja języka.

2. Dla laureatów Konkursu w każdej z 5 kategorii tematycznych przewidziane są następujące nagrody:

a. udział w Konferencji Młodych Historyków „Pamięć dla przyszłości” i przedstawienie referatu/prezentacji multimedialnej w dn. 23 października 2020r. oraz publikacja pracy w folderze konferencyjnym

b. dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu multimedialnego.

3. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

5. Nauczyciele/opiekunowie laureatów Konkursu otrzymają drobne upominki i dyplomy.

4. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi podczas Konferencji Młodych Historyków pn. „Pamięć dla przyszłości” w dn. 23.10.2020 r.  z udziałem przedstawicieli grantodawcy, mediów i zaproszonych gości.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzje Jury są nieodwołalne oraz niezaskarżalne.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach promujących projekt „Pamięć dla przyszłości” oraz działalność Stowarzyszenia Parafiada, bez uiszczania honorarium autorskiego.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.

4. Prace przesłane do Konkursu nie będą zwracane.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

 


PAMIĘĆ DLA PRZYSZŁOŚCI… w 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej

Projekt dofinansowano ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach IX Otwartego Konkursu

 

PROTOKÓŁ OCENY JURY OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY „PAMIĘĆ DLA PRZYSZŁOŚCI”

 

W dn. 14 października 2020 roku Jury w składzie: dr Ewa Kowalska – sekretarz Jury, Małgorzata Jędruch-Włodarczyk, Sławomir Frątczak, dr Grzegorz Łeszczyński i dr Maciej Wyrwa dokonało oceny 120 zgłoszonych referatów i prezentacji multimedialnych w 5 kategoriach tematycznych:

I. Śledztwo historyczne na przykładzie wybranego Bohatera Katyńskiego – 27 prac konkursowych

II. Dokument i fabuła – film w służbie popularyzacji wiedzy o Zbrodni Katyńskiej – 5 prac

III. Dęby Pamięci – jak czcimy upamiętnionych Bohaterów w mojej małej ojczyźnie – 28 prac

IV. Wartości a przemoc w rzeczywistości obozów specjalnych – 4 prace

V. Zbrodnia Katyńska w propagandzie – 57 prac.

Na podstawie oceny prac konkursowych w gronie laureatów konkursu znaleźli się:

 

I. Śledztwo historyczne na przykładzie wybranego Bohatera Katyńskiego:

1. Maria Majerz-Maniecka (Kłaj)

2. Krzysztof Jóźwiak (Olsztyn)

3. Karol Maria Jakubowski (Warszawa)

Wyróżnienia otrzymują: Stanisław Mackiewicz (Libiąż) i zespół: Wiktoria Mielniczek i Amelia Niedzielska (Nysa)

 

II. Dokument i fabuła – film w służbie popularyzacji wiedzy o Zbrodni Katyńskiej:

1. Szymon Krzykowski (Golub - Dobrzyń)

2. Aleksandra Heinich (Mogilno)

Jury nie przyznało 3 miejsca ani wyróżnień

 

III. Dęby Pamięci – jak czcimy upamiętnionych Bohaterów w mojej małej ojczyźnie:

1. Julia Szeląg (Toruń)

2. ex aequo Sandra Adamczyk (Oświęcim) i Katarzyna Majcher (Kraków)

3. Zespół: Długokęcka Dagmara, Krupińska Oliwia, Wiśniewski Przemysław (Waśniewo Grabowo)

Wyróżnienia otrzymują: Karol Kozar (Jarosław) i Tymoteusz Lepak (Brusy)

 

IV. Wartości a przemoc w rzeczywistości obozów specjalnych:

1. Miłosz Nogaj (Milicz)

2. Martyna Fudała (Jarosław)

Jury nie przyznało 3 miejsca ani wyróżnień

 

V. Zbrodnia Katyńska w propagandzie:

1. Julia Pikul (Pyskowice)

2. Dominika Zięciak (Sosnowiec)

3. Daniel Hyla (Olkusz)

Wyróżnienia otrzymują: Janusz Przychodny (Golub-Dobrzyń) i Paulina Salamon (Rybnik)

 

Do udziału w Konferencji Młodych Historyków Jury rekomenduje nagrodzonych uczestników konkursu.

 

Jury wyraża radość z powodu tak licznego udziału młodzieży ze wszystkich regionów Polski. Zauważa zaangażowanie wielu młodych osób w pogłębianie i popularyzowanie wiedzy na temat Zbrodni Katyńskiej oraz dbałość o pamięć o Jej Ofiarach w swoich Małych Ojczyznach.   Jury dziękuje również nauczycielom, opiekunom, rodzicom za wsparcie i udzieloną pomoc uczniom, podopiecznym.

 

Warszawa, 14.X.2020                                               

Jury:

Ewa Kowalska                                                                      

Małgorzata Jędruch-Włodarczyk                                               

Sławomir Frątczak                                                                      

Grzegorz Łeszczyński                                                                      

Maciej Wyrwa


Galeria

(kliknij miniaturkę, aby zobaczyć powiększenie)