KATYŃ 2021 - II Ogólnopolska Konferencja Młodych Historyków

KATYŃ 2021 - II Ogólnopolska Konferencja Młodych Historyków

Start: 2021-03-01
Koniec: 2021-10-15

O konkursie

Głównym celem organizacji konkursu historycznego dla młodzieży i Konferencji Młodych Historyków jest popularyzacja wiedzy dotyczącej Zbrodni Katyńskiej i jej Ofiar poprzez poznawanie historii zbrodni, kontekstów i interpretacji, a także życia konkretnych osób zamordowanych w sowieckich kaźniach na Wschodzie oraz rozwijanie umiejętności pisania referatów, tworzenia prezentacji i audycji radiowych z możliwością ich publicznej prezentacji.

W 2021 roku, w 2. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego dla młodzieży „Katyń 2021” umożliwiamy wybór trzech tematów powiązanych ściśle z formą wypowiedzi:

 1. Kultywowanie pamięci o wybranym Bohaterze Katyńskim w formie audycji radiowej
 2. Kłamstwo Katyńskie wczoraj i dziś w formie prezentacji multimedialnej
 3. Represje wobec bliskich Ofiar Zbrodni Katyńskiej w formie referatu.

Jednocześnie podane kategorie tematyczne dają duże możliwości indywidualnego podejścia do formy pracy konkursowej – reportaż, dokument, relacja, wspomnienia, wywiad, opracowanie na podstawie źródeł pisanych albo ikonograficznych.

Polecamy następujące serwisy internetowe:

Nieocenionym źródłem będą osoby – potomkowie Ofiar Zbrodni Katyńskiej zrzeszeni w Federacji Rodzin Katyńskich.

Zgłoszenia prac (tylko w wersji elektronicznej) z pełną dokumentacją konkursową do 15.X.2021.

Powodzenia!

Jury

Jury 2. Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego dla młodzieży „Katyń 2021”:

 • Dr Ewa Kowalska – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej – Biura Poszukiwań i Identyfikacji, historyk
 • Sławomir Frątczak – kierownik Muzeum Katyńskiego Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, historyk
 • Dr Maciej Wyrwa – pracownik Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, historyk
 • Dr Grzegorz Łeszczyński – przedstawiciel Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, historyk
 • Małgorzata Jędruch-Włodarczyk – pracownik Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, koordynator programu edukacyjnego „Katyń… Ocalić od zapomnienia”, historyk, muzykolog, dziennikarz

Regulamin

2. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY

I. Informacja ogólna dotycząca organizacji konkursu historycznego „Katyń 2021”

1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu historycznego dla młodzieży „Katyń 2021” jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie (ul. Gwintowa 3, 00 -704 Warszawa).

2. Projekt edukacji historycznej dla młodzieży w formie konkursu historycznego zakończonego Konferencją Młodych Historyków pn. „Katyń 2021” jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach X Otwartego Konkursu.

3. Wszystkie informacje dotyczące zasad organizacji Konkursu, jego Regulaminu, składu Jury dostępne są na stronie internetowej https://katyn-pamietam.pl/

4. Partnerami Organizatora w organizacji i promocji konkursu są Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Muzeum Katyńskie – Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego.

II. Cele konkursu historycznego

1. Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy dotyczącej Zbrodni Katyńskiej i jej Ofiar poprzez poznawanie historii zbrodni, kontekstów i interpretacji, a także życia konkretnych osób zamordowanych przez NKWD w 1940 roku.

2. Rozwijanie zainteresowania historią Polski XX wieku i nabywanie umiejętności pisania referatów/prezentacji oraz konstruowania wypowiedzi publicznych wśród młodzieży w wieku 13-18 lat.

3. Podnoszenie poziomu dojrzałości intelektualnej młodzieży i kształtowanie postaw patriotycznych poprzez aktywne wpajanie szacunku do własnego dziedzictwa kulturowego.

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Ogólnopolski Konkurs Historyczny adresowany jest do młodzieży w wieku 13 – 18 lat zamieszkałej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konkurs jest dwuetapowy przeznaczony dla osób indywidualnych albo zespołów badawczych liczących maksymalnie 3 osoby uczęszczających do wszelkiego typu placówek edukacyjnych lub oświatowo-wychowawczych. W I etapie następuje ocena formalna prac dokonywana przez przedstawicieli Organizatora Konkursu. W II etapie prace oceniane są pod względem merytorycznym przez Jury powołane przez Organizatora.

3. Osobom z niepełnosprawnościami zostanie udzielona wszelka możliwa pomoc na podstawie pisemnego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi Konkursu.

4. Ocenie podlegają prace we wskazanej formie na jeden, wybrany temat spośród 3 kategorii tematycznych:

a/ Kultywowanie pamięci o wybranym Bohaterze Katyńskim w formie audycji radiowej

b/ Kłamstwo Katyńskie wczoraj i dziś w formie prezentacji multimedialnej

c/ Represje wobec bliskich Ofiar Zbrodni Katyńskiej w formie referatu.

5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach historycznych.

6. Jeden autor albo zespół badawczy może przedstawić jedną pracę.

7. Oceny merytorycznej nadesłanych prac dokonuje niezależne Jury, powołane przez Organizatora Konkursu. Skład Jury zostanie opublikowany na stronie https://katyn-pamietam.pl/

8. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację na stronie internetowej https://katyn-pamietam.pl/ oraz w folderze konferencyjnym, stanowiącym podsumowanie realizacji Konkursu oraz dla potrzeb jego promocji.      

IV. ZASADY, TERMINY I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH

1. Kompletna dokumentacja konkursowa zawiera formularz zgłoszenia do konkursu (pkt IV.2) i pracę konkursową opatrzoną metryczką pracy (pkt IV.3.b).

2. Formularz zgłoszenia uczestnika / zespołu badawczego jest opublikowany na stronie konkursu: https://katyn-pamietam.pl/.

Wypełniony formularz przesyła nauczyciel / wychowawca albo rodzic/opiekun prawny.  Niezbędnym warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest zaznaczenie zapoznania się z Regulaminem Konkursu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji niniejszego Konkursu.

3.

a/ Praca konkursowa w formie referatu powinna mieć objętość maks. 3 strony A4, czcionka 12, odstęp pomiędzy wierszami – 1,5 albo maks. 6000 znaków, w formie prezentacji multimedialnej – maks. czas trwania prezentacji wraz z wszelkiego rodzaju materiałami multimedialnymi – 10 minut), w formie audycji radiowej – czas trwania maks. 10 minut wraz z zapowiedzią początkową i wsteczną. Prace powinny być opatrzone: bibliografią (referat) oraz listą utworów muzycznych lub słowno-muzycznych zgodnie z wymogami licencji ZAiKS (tytuł utworu, autor/autorzy muzyki i tekstu, czas trwania) i źródeł ikonograficznych w przypadku prezentacji multimedialnej i audycji radiowej.

b/ metryczka pracy powinna zawierać następujące informacje:

1. Kategoria tematyczna (zgodnie z regulaminem konkursu)
2. Tytuł referatu/prezentacji multimedialnej/ audycji radiowej
3. Imię i nazwisko autora albo imiona i nazwiska zespołu badawczego
4. Dane kontaktowe do autora/ów pracy konkursowej
5. Nazwa i adres szkoły
6. Nazwisko nauczyciela/wychowawcy oraz e-mail i dane kontaktowe nauczyciela lub opiekuna/rodzica zgłaszającego ucznia/ów do Konkursu  

4. Kompletną dokumentację konkursową należy przesłać w wersji elektronicznej w terminie do dnia 15 października 2021 na adres: malgorzata.wlodarczyk@parafiada.pl

5. Wyniki oceny formalnej zostaną opublikowane nie później niż 18 października 2021 r. na stronie internetowej Konkursu: https://katyn-pamietam.pl/.

6. Werdykt Jury zostanie opublikowany nie później niż 30 października 2021r. na stronie internetowej Konkursu: https://katyn-pamietam.pl/.

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY

1. Kryteria formalnej oceny prac:

 • przesłanie pracy z pełną dokumentacją konkursową do dnia wskazanego w Regulaminie Konkursu (pkt IV.4)
 • poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia wraz z wyrażoną zgodą na publikację pracy oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji Konkursu
 • poprawnie wypełniona metryczka pracy (pkt IV.3.b)
 • forma pracy powinna odpowiadać tematowi pracy zgodnie z zapisami Regulaminu (pkt IV.3.a)
 • wskazanie bibliografii, autorstwa utworów muzycznych i słowno-muzycznych oraz ikonografii (grafiki, źródła materiałów zdjęciowych i dokumentów).

2. Kryteria merytorycznej oceny prac:

 • zgodność pracy konkursowej z wybraną kategorią tematyczną,
 • umiejętność korzystania ze źródeł,
 • przemyślana konstrukcja pracy,
 • krytyczne spojrzenie na problematykę katyńską,
 • jasność i precyzja języka.

2. Dla laureatów Konkursu w każdej z 3 kategorii tematycznych przewidziane są następujące nagrody:

a. udział w Konferencji Młodych Historyków „Katyń 2021” i przedstawienie referatu/prezentacji multimedialnej/audycji radiowej w dn. 10 listopada 2021r. w Muzeum Katyńskim w Warszawie oraz publikacja pracy w folderze konferencyjnym

b. dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe dla laureatów i finalistów Konkursu.

3. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

5. Nauczyciele/opiekunowie laureatów Konkursu otrzymają drobne upominki i podziękowania.

4. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi podczas Konferencji Młodych Historyków pn. „Katyń 2021” w dn. 10.11.2021 r.  z udziałem przedstawicieli grantodawcy, mediów i zaproszonych gości.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzje Jury są nieodwołalne oraz niezaskarżalne.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach promujących projekt „Katyń 2021” oraz działalność Stowarzyszenia Parafiada, bez uiszczania honorarium autorskiego.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.

4. Prace przesłane do Konkursu nie będą zwracane.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.


10 listopada 2021 roku w Muzeum Katyńskim – Oddziale Martyrologicznym Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się 2. Ogólnopolska Konferencja Młodych Historyków będąca efektem Konkursu Historycznego dla Młodzieży pn. „Katyń 2021”.

Panelistami w 3 kategoriach tematycznych byli laureaci Konkursu, którzy prezentowali swoje prace oraz komentowali je. W Konferencji uczestniczyli również nauczyciele i rodzice (rodziny) uczniów z całej Polski oraz jurorzy. Konferencję poprzedziła uroczystość rozdania imiennych statuetek, dyplomów i nagród rzeczowych. Całość była transmitowana poprzez stronę FB organizatora konkursu – Stowarzyszenia Parafiada i Muzeum Katyńskiego.


Materiały filmowe

(kliknij miniaturkę, aby włączyć film)

Play

Galeria

(kliknij miniaturkę, aby zobaczyć powiększenie)