AdamDziedzicki

Program edukacyjny „Katyń... ocalić od zapomnienia" został zainicjowany 13 kwietnia 2008 roku w czasie uroczystości upamiętnienia 30 Ofiar Zbrodni Katyńskiej na Cmentarzu Poległych w Radzyminie.

AdamDziedzicki

kapitan

Dane personalne:

data urodzenia 1886-12-27
miejsce urodzenia Warszawa
z ojca Adama
zamordowany w Charków

Biogram

Porucznik audytor rezerwy Adam DZIEDZICKI, s. Adama i Janiny z Thuguttów, ur. 27 XII 1886 w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Petersburgu (1911). Tytuł dr. praw uzyskał w Paryżu (1912). Członek Adwokatury Okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie (1917), radca prawny Ministerstwa Aprowizacji (1919). Do Wojska Polskiego wstąpił jako ochotnik, służył w 8 pułku ułanów. Przeniesiony do rezerwy w 1920. Przydzielony do PKU Warszawa Miasto III. Współwłaściciel majątku Klimontów w pow. Miechowskim.

[L.S. 1101; CAW, Ap 1516; ROR 1934.]

Spoczywa na Cmentarzu Wojennym w Charkowie.

Dąb Pamięci zasadzony w Toporzysku w 2020 roku.

Lieutenant of the Army Reserve, Adam DZIEDZICKI, son of Adam and Janina née Thugutt, born 27 December 1886 in Warsaw. He graduated from the Faculty of Law at the University of Petersburg (1911). He received the title of Dr. of Law in Paris (1912). He was a member of the Bar of the Court of Appeal in Warsaw (1917), and a legal advisor to the Ministry of Provisions (1919). He joined the Polish Army as a volunteer and served in the 8th lancer regiment. He was transferred to the reserves in 1920, and was assigned to PKU Warsaw City III. He was a co-owner of Klimontów estate in Miechów poviat.

[L.S. 1101; CAW, Ap 1516; ROR 1934.]

He is buried in the War Cemetery in Kharkov.

Oak of Remembrance was planted in Toporzysko in 2020.

Поручик аудитор в запасе Адам Джеджицкий, сын Адама и Янины урожденной Тугутт. Родился 27 декабря 1886 года в Варшаве. Окончил юридический факультет Петербургского университета (1911). Степень доктора права получил  в Париже в 1912г. Адвокат в Окружном апелляционном суде Варшавы (1917 г.), советник по правовым вопросам Министерства снабжения (1919 г.). В Польскую Армию вступил  добровольцем, служил в 8-м уланском полку. Ушел в запас в 1920 году и был приписан к полку уланов Warszawa Miasto III. Совладелец поместья Климонтов  в Меховском повяте.

[L.S. 1101; CAW, Ap 1516; ROR 1934.]

Покоится на Польском Военном Кладбище в Харькове-Пятихатках

Дуб Памяти посажен в Топожиске в 2020 году

Instytucja

Dane instytucji opiekującej się bohaterem.

Stowarzyszenie Kawaleria / KS Bór Toporzysko

Dane instytucji:

Nazwa Stowarzyszenie Kawaleria / KS Bór Toporzysko
Ulica Toporzysko454
Miejscowość 34-240Jordanów
Karta instytucji [zobacz]

Dąb Pamięci

Miejsce, gdzie posadzono Dąb Pamięci bohatera.